Vi garanterer for kvaliteten av våre arbeider, materialer og utstyr. Vi garanterer at vår leveranse oppfyller alle forskriftskrav og alle relevante bransjenormer. Vi utbedrer alle mangler som meldes innen 5 år etter at tjenesten ble levert. Utbedringen gjøres vederlagsfritt.

Totalgarantien gjelder de produkter og arbeider [Elfag-bedriften] har levert og som omfattes av avtalen mellom [Elfagbedriften og kunden]. Garantien gjelder også reparasjonsarbeider dersom en mangel skulle oppstå.

Garantien gjelder ikke dersom det er klart at leveransen er skadet som følge av feil bruk eller ytre påvirkning (vannskader, følger av feil ved eksisterende installasjoner, med videre).

Garantien omfatter ikke følgeskader.

Totalgarantien gjelder ikke lyskilder og tilsvarende produkter som må anses som forbruksartikler

Garantien stilles av [Elfagbedriften], som en del av kontrakten med kunden. Elfag-kjeden er ikke ansvarlig for at slik garanti stilles.

Garantien gjelder utelukkende ved retting eller omlevering. Ved krav om erstatning, prisavslag eller andre misligholdsbeføyelser gjelder lovens eller avtalens alminnelige regler

Krav under totalgaranti må rettes til [Elfagbedriften], og andre Elfag-medlemmer eller kjeden som sådan kan ikke stilles ansvarlig for slike garantikrav.